Presentació

Qualsevol societat que rep de manera inesperada un gran nombre d'immigrants necessita fer un gran esforç per a donar a conèixer les característiques socioculturals de les diferents poblacions immigrants i, al mateix temps, donar a conèixer les seves pròpies i d’aquesta manera afavorir el coneixement i el respecte a la diversitat cultural.


Amb aquest blog es vol informar dels serveis que ofereix l’Ajuntament d’Artà relacionats amb temes d'ocupació, formació i immigració.

dissabte, 26 de desembre de 2009

BON NADAL I BONES FESTES A TOTS/ES!!!

dijous, 26 de novembre de 2009

OFERTES DE FEINA
1. LA RESIDÈNCIA SAR CAPDEPERA NECESSITA:
-AUXILIARS DE CLÍNICA
- AUXILIARS DE GERIATRIA
INTERESATS ENVIAR CURRÍCULUM A : recepcion.capdepera@sar.es
per més informació 971818224
2. BAR POLIESPORTIU NA GARAGOL NECESSITA CAMBRER/ A PELS DIES
24 I 31 DE DECEMBRE.

dimarts, 3 de novembre de 2009

Jornada europea de l'ocupació


Palma de Mallorca, 9 de novembre de 2009

Es dirigeix a treballadors,desempleats,estudiants,empreses així com a orientadors e informadors laborals.
Lloc: sala d'actes de la Conselleria de Treball i Formació des de les 9.00 h. fins a les 14.00 h. El plantejament de la Jornada és farà mitjançant una serie de ponències destinades a presentar la Xarxa EURES com eina en la recerca de feina dins l´E.E.E ,també es tractaran els temes més demanats pels usuaris (documents europeus, targeta sanitària).

Més informació a: Conselleria de treball i formació

Curs de manipulador d'aliments

L'Escola d'Adults de l'Ajuntament d'Artà us recorda que el proper dimarts, 10 de novembre de 2009, a les 19.30 hores s'impartirà el curs per obtenir el Títol de Manipulació d'Aliments.
Encara queden places vacants per poder fer el curs. Si estau interessats us heu d'apuntar a l'edifici municipal de Ses Escoles abans de divendres dia 6 de novembre. És imprescindible entregar una fotocòpia del document d'identitat i pagar el curs (30 €).
L'horari per apuntar-se és el següent:
Dimecres dia 4: de 17.00 h a 19.30 hores.
Dijous dia 5: de 08.00 h a 15.00 hores.
Divendres dia 6: de 09.00 hores a 14.00 hores.

dijous, 22 d’octubre de 2009

Us informam que s'ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Convocatòria dels Premis d'Igualtat d'Oportunitats del Consell de Mallorca

Per a més informació: Número de registre 22810 - Pàgines 43-50

divendres, 2 d’octubre de 2009

Proves de català

Calendari de proves de Català de la convocatòria de Gener-Febrer de 2010

Període de matriculació: del 20 d'octubre al 3 de novembre.
Podeu realitzar la matrícula a l'Ajuntament d'Artà.

Per a més informació: 971 83 56 24

dilluns, 28 de setembre de 2009

Borsa de feina d'Assessor lingüístic de l'Ajuntament d'Artà

Ajuntament d'Artà

Anunci, aprovació bases i convocatòria d'una borsa de feina d'Assessor Lingüístic de l'Ajuntament d'Artà. A qualsevol organització en què es prestin serveis, la utilització dels mitjans materials adequats i dels recursos humans adients són una necessitat imprescindible avui en dia, per poder dur a terme de forma adequada les seves finalitats. Això passa també a les organitzacions de caràcter públ...
Més informació a: Número de registre 20501 - Pàgines 111-113

dimarts, 22 de setembre de 2009

Ajudes per cursar màsters

La Universitat de les Illes Balears informa de l'aprovació per part del Ministeri d'Educació de la convocatòria d'ajudes per a la matrícula a un Màster universitari oficial per part de titulats universitaris, d'entre 25 i 40 anys, en situació legal de desocupació i que tenguin reconegut el dret a percebre la corresponent prestació econòmica.
La present convocatòria té per finalitat facilitar la realització d'aquests estudis, mitjançant l'exempció del pagament dels drets de matrícula (matrícula gratuïta), millorar les qualificacions acadèmiques per la via de completar i actualitzar els nivells formatius dels destinataris i afavorir la incorporació al món laboral dels titulats universitaris que temporalment han perdut la condició d'ocupats.
Seran requisits necessaris per a l'obtenció de l'ajuda:
a) Tenir nacionalitat espanyola
b) Haver nascut entre l'1 de gener de 1969 i el 31 de desembre de 1983
c) Estar en possessió d'un títol oficial universitari
d) Trobar-se en situació legal de desocupació
e) Tenir reconegut el dret a percebre prestació o subsidi de desocupació en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i no haver expirat en aquesta data el període durant el qual té dret a la seva percepció
f) Estar matriculat en el curs 2009-2010 a un curs complet de màster oficial, d'acord amb el corresponent pla d'estudis, impartit per una universitat pública.El termini de presentació de sol·licituds s'extendrà fins dia 30 d'octubre de 2009 inclusiu.Podeu obtenir informació completa de la convocatòria a: http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/20/pdfs/BOE-A-2009-13704.pdf

Contractació, nòmines i seguretat social

Semipresencial. Código: B-4Codi: B-4
Lloc de realització: General Riera 1, 3r pis. Palma
Dates: 29 i 30/09/09 . Durada: 6 hores
Horari: 18:00h a 21:00h
Dirigit principalment a pimes de recent constitució i empresaris.
Objectiu: dotar els participants d'un conjunt de coneixements teòrics i pràctics bàsics però suficients que els ajudin a comprendre i gestionar les relacions laborals en l'entorn de la petita i mitjana empresa ia entendre els seus drets i obligacions cap al sistema de la Seguretat Social.
Temari:
El contracte de treball.
Requisits dels contractants i del contracte, principals modalitats de contractació laboral, modificacions del contracte de treball.
Suspensió i extinció del contracte de treball.
Nòmines.
Components retributius, salarials i no salarials.
El Règim especial del treballador autònom.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Via Alemanya 2, 3r - 07003 Palma de Mallorca
Tel 971206614
e-mail: admin.formacio@pimem.es Correu: admin.formacio@pimem.es

divendres, 18 de setembre de 2009

dimarts, 15 de setembre de 2009

OCTAU cicle de selecció de la convocatòria de 2.009 d'accés a la condició de militar de tropa i marineria

Dades de l'empresa: Área de Reclutamiento Militar
Activitat: Militar
Persona de contacte: Área de reclutamiento de las IB
Telèfon: 971227724
Correu electrònic: reclutamientobaleares@oc.mde.es
Fax: 971725904
Localització: Mateu Enric Lladó, 40 07071 Illes Balears

La data límit de sol·licitud de cites és el 6 d'octubre.S'han publicat un total de 2.902 places en tota Espanya i d'elles 48 en unitats de Balears.

Per a més informació: http://www.soldados.com/plazas/pdfs/oferta_publica_plazas_ciclo8_2009.pdf

dilluns, 14 de setembre de 2009

CONVOCATORIA PLAÇA OPERARI BRIGADA-ajuntament Sant Llorenç

Bases que regiran el concurs-oposició per cobri interinament la plaça de operari de brigada, amb el detall següent:
BASES: aprovades pel consell d’administració en sessió de 29 de juliol de 2009. DENOMINACIÓ: Operari Brigada. GRUP: E. CARÀCTER: laboral temporal (interí, mentre no es proveeixi definitivament la plaça).
PLACES: una. SISTEMA D'ACCÉS: lliure.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: concurs oposició.
REQUISITS ESPECÍFICS DELS ASPIRANTS:
- Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors. També podran ésser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els conjugues no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
- Tenir complerts 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.
-.Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent.
- Estar en possessió del certificat de nivell A de coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Avaluadora de Català de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o equivalent.
- Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions corresponents. 
- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o dels estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se afectats per una inhabilitació judicial absoluta o especial per exercir càrrecs públics, per a l’accés al cos o escala de funcionari del qual hagi estat separat o inhabilitat , o per exercir funcions similars a les que acomplia en el cas del personal laboral. En cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública en el seu Estat.
- No estar sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord amb la normativa vigent. Previ a la contractació, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat .
- Carnet de conduir B.
Per a més informació consultau la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Llorenç www.santllorenc.es

Cercar a Wikipedia